บริษัท บี.เค.เจ. เอนจิเนียริ่ง จำกัด

B.K.J. ENGINEERING CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105526052566
ที่อยู่หลัก : 71,71/1-2 หมู่ที่ 3 ซอย บ่อนไก่ ถนน สุขสวัสดิ์ แขวง/ตำบล บางจาก เขต/อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Heat treatment

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน7,891,052.744,854,294.74467,807.20259,317.5626,207.46
ลูกหนี้การค้า28,227,183.4930,339,500.1724,466,214.8825,542,797.5632,527,849.79
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ28,227,183.4930,339,500.1724,466,214.8825,542,797.5632,527,849.79
สินค้าคงเหลือสุทธิ11,094,510.627,793,441.267,966,126.728,364,181.069,833,534.43
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น7,509,914.917,392,830.578,736,042.7814,251,668.8211,821,901.13
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน54,722,661.7650,380,066.7441,636,191.5848,417,965.0054,209,492.81
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ101,511,854.53112,246,048.15125,205,974.98137,884,531.41148,331,119.43
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน102,296,725.10113,077,148.42126,127,221.21138,738,199.66148,806,320.12
รวมสินทรัพย์157,019,386.86163,457,215.16167,763,412.79187,156,164.66203,015,812.93
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน--3,930,421.456,644,443.4617,046,079.64
เจ้าหนี้การค้า11,827,563.1313,285,043.2713,287,758.6511,548,665.9017,031,957.56
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย11,827,563.1313,285,043.2713,287,758.6511,548,665.9017,031,957.56
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี----2,400,000.00
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น8,000,000.008,000,000.0010,000,000.0011,000,000.00-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น5,162,456.036,676,196.592,730,564.506,375,858.553,976,396.13
รวมหนี้สินหมุนเวียน24,990,019.1627,961,239.8629,948,744.6035,568,967.9140,454,433.33
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว26,000,000.0032,300,000.0035,400,000.0048,492,956.7560,602,956.75
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น11,010,106.93-1,174,587.152,455,954.951,816,299.20
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน37,010,106.9332,300,000.0036,574,587.1550,948,911.7062,419,255.95
รวมหนี้สิน62,000,126.0960,261,239.8666,523,331.7586,517,879.61102,873,689.28
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน60,000,000.0060,000,000.0060,000,000.0060,000,000.0060,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ60,000,000.0060,000,000.0060,000,000.0060,000,000.0060,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม35,019,260.7743,195,975.3041,240,081.0440,638,285.0540,142,123.65
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น95,019,260.77103,195,975.30101,240,081.04100,638,285.05100,142,123.65
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น157,019,386.86163,457,215.16167,763,412.79187,156,164.66203,015,812.93

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ169,540,795.34162,387,470.59156,625,736.47162,079,892.55182,203,932.92
รวมรายได้อื่น177,844.30663,981.9459,905.44107,212.15288,516.82
รายได้รวม169,718,639.64163,051,452.53156,685,641.91162,187,104.70182,492,449.74
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ134,292,924.47132,545,663.33124,720,525.27131,505,398.52148,172,235.94
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น35,247,870.8729,841,807.2631,905,211.2030,574,494.0334,031,696.98
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน40,323,057.1526,948,588.4729,132,362.3227,708,093.0131,233,016.69
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน-5,075,186.282,893,218.792,772,848.882,866,401.022,798,680.29
ค่าใช้จ่ายอื่น506,746.56-116,152.561.0014,980.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-5,404,088.543,557,200.732,716,601.762,973,612.173,072,217.11
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้-5,404,088.543,557,200.732,716,601.762,973,612.173,072,217.11
ดอกเบี้ยจ่าย2,356,648.621,404,033.851,879,835.132,307,376.462,435,284.14
ภาษีเงินได้415,977.37197,272.62234,970.64170,074.31174,170.97
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ-8,176,714.531,955,894.26601,795.99496,161.40462,762.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----