บริษัท บี.ที.เอนจิเนียริ่ง จำกัด

B.T. ENGINEERING CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105525015047
ที่อยู่หลัก : 116 หมู่ที่ - ซอย สาธุประดิษฐ์ 58 แยก 4 ถนน - แขวง/ตำบล บางโพงพาง เขต/อำเภอ ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Powertrain Exhaust System Exhaust pipe & Muffler
Other Filter
Powertrain Fuel System Canister
Process Process Stamping

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน39,417,931.7150,600,024.7760,651,972.1977,089,677.95139,709,999.10
ลูกหนี้การค้า94,761,725.92105,123,305.4480,699,000.0787,887,225.10141,444,232.86
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ94,761,725.92105,123,305.4480,699,000.0787,887,225.10141,444,232.86
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น207,000,000.00229,000,000.00190,000,000.00110,000,000.0060,000,000.00
สินค้าคงเหลือสุทธิ61,794,512.1944,618,941.6249,064,967.7839,614,261.2235,268,104.09
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน627,470,800.15644,257,474.75694,812,050.36704,640,727.99739,059,905.21
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว123,250,000.00123,250,000.0079,275,000.00118,351,000.00116,351,000.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ189,096,644.32194,281,011.15198,836,367.60171,952,388.65168,841,832.06
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น20,320.0020,320.0020,320.0020,320.0016,540.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน313,578,157.49319,207,697.47280,239,304.23290,609,650.76285,556,101.30
รวมสินทรัพย์941,048,957.64963,465,172.22975,051,354.59995,250,378.751,024,616,006.51
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า83,068,749.8079,050,329.4080,603,770.9182,400,030.43126,327,649.06
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย83,068,749.8079,050,329.4080,603,770.9182,400,030.43126,327,649.06
หนี้สินหมุนเวียนอื่น---848,759.526,040,958.59
รวมหนี้สินหมุนเวียน83,068,749.8079,050,329.4080,603,770.9183,248,789.95132,368,607.65
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น24,637,092.9724,104,581.2721,808,495.5219,045,625.9317,117,565.54
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน24,637,092.9724,104,581.2721,808,495.5219,045,625.9317,117,565.54
รวมหนี้สิน107,705,842.77103,154,910.67102,412,266.43102,294,415.88149,486,173.19
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน6,000,000.006,000,000.006,000,000.006,000,000.006,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ6,000,000.006,000,000.006,000,000.006,000,000.006,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม827,343,114.87854,310,261.55866,639,088.16886,955,962.87869,129,833.32
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น833,343,114.87860,310,261.55872,639,088.16892,955,962.87875,129,833.32
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น941,048,957.64963,465,172.22975,051,354.59995,250,378.751,024,616,006.51

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ380,186,987.80397,383,640.29388,570,235.59472,530,032.79618,627,114.05
รวมรายได้อื่น11,566,919.3811,673,543.9916,693,245.4925,234,665.1921,727,456.42
รายได้รวม391,753,907.18409,057,184.28405,263,481.08497,764,697.98640,354,570.47
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ343,460,423.10349,597,456.82348,050,323.42400,691,545.90485,963,408.51
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น36,726,564.7047,786,183.4740,519,912.1771,838,486.89132,663,705.54
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน75,253,127.9471,775,310.0177,472,470.0474,582,371.6178,132,075.02
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน-38,526,563.24-23,989,126.54-36,952,557.87-2,743,884.7254,531,630.52
ค่าใช้จ่ายอื่น7,502.8213,244.0657,562.33194,516.8935,145.67
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-26,967,146.68-12,328,826.61-20,316,874.7122,296,263.5876,223,941.27
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้-26,967,146.68-12,328,826.61-20,316,874.7122,296,263.5876,223,941.27
ภาษีเงินได้---4,470,134.0315,700,987.63
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ-26,967,146.68-12,328,826.61-20,316,874.7117,826,129.5560,522,953.64
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----