บริษัท บางกอก แปซิฟิค สตีล จำกัด

BANGKOK PACIFIC STEEL CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105524010211
ที่อยู่หลัก : 259 หมู่ที่ 11 ซอย - ถนน สุขสวัสดิ์ แขวง/ตำบล ในคลองบางปลากด เขต/อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Related Industries Raw Material Metal
Process Process Stamping
Mold & Die

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน1,004,263,221.00402,324,200.00391,935,472.00715,640,934.00880,058,856.00
ลูกหนี้การค้า491,469,644.00458,660,731.00470,871,885.00470,006,899.00440,885,526.00
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ491,469,644.00458,660,731.00470,871,885.00470,006,899.00440,885,526.00
สินค้าคงเหลือสุทธิ643,422,399.00669,878,179.00975,451,847.00924,280,482.00693,532,452.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น9,197,612.005,834,398.008,917,937.0017,343,260.0030,950,723.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน2,148,352,876.002,074,797,508.001,847,177,141.002,127,271,575.002,045,427,557.00
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว34,850,000.0034,850,000.0034,850,000.0034,850,000.0034,850,000.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ211,110,496.00262,231,083.00321,936,726.00366,572,749.00329,298,511.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น11,316,000.0018,488,343.0038,451,707.0038,623,356.0039,004,430.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน257,276,496.00315,569,426.00395,238,433.00440,046,105.00403,152,941.00
รวมสินทรัพย์2,405,629,372.002,390,366,934.002,242,415,574.002,567,317,680.002,448,580,498.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน68,557.00667,750.002,915,650.001,783,712.00267,462.00
เจ้าหนี้การค้า146,024,869.00316,581,170.00405,197,346.00900,472,058.00901,189,850.00
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย146,024,869.00316,581,170.00405,197,346.00900,472,058.00901,189,850.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น42,837,529.0059,237,342.0045,042,026.0038,152,379.0038,807,046.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน188,930,955.00376,486,262.00453,155,022.00940,408,149.00940,264,358.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น22,549,160.0024,467,600.0025,369,700.0023,450,500.0020,783,000.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน22,549,160.0024,467,600.0025,369,700.0023,450,500.0020,783,000.00
รวมหนี้สิน211,480,115.00400,953,862.00478,524,722.00963,858,649.00961,047,358.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน120,000,000.00120,000,000.00120,000,000.00120,000,000.00120,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ120,000,000.00120,000,000.00120,000,000.00120,000,000.00120,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม2,074,149,257.001,869,413,072.001,643,890,852.001,483,459,031.001,367,533,140.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น2,194,149,257.001,989,413,072.001,763,890,852.001,603,459,031.001,487,533,140.00
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น2,405,629,372.002,390,366,934.002,242,415,574.002,567,317,680.002,448,580,498.00

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ2,439,477,399.002,503,302,311.002,772,619,983.002,702,644,788.002,714,596,776.00
รวมรายได้อื่น66,423,914.0063,941,438.0055,753,324.0061,620,747.0057,449,620.00
รายได้รวม2,505,901,313.002,567,243,749.002,828,373,307.002,764,265,535.002,772,046,396.00
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ1,868,504,675.001,918,586,579.002,231,509,866.002,200,195,962.002,222,894,236.00
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น570,972,724.00584,715,732.00541,110,117.00502,448,826.00491,702,540.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน313,627,688.00297,646,706.00320,234,860.00338,892,060.00334,756,284.00
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน257,345,036.00287,069,026.00220,875,257.00163,556,766.00156,946,256.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย323,768,950.00351,010,464.00276,628,581.00225,177,513.00214,395,876.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้323,768,950.00351,010,464.00276,628,581.00225,177,513.00214,395,876.00
ดอกเบี้ยจ่าย631,215.001,292,161.006,585,587.008,789,662.008,003,638.00
ภาษีเงินได้58,401,550.0064,196,083.0049,611,173.0040,461,960.0039,831,759.00
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ264,736,185.00285,522,220.00220,431,821.00175,925,891.00166,560,479.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----