บริษัท คอนิเมก จำกัด

CONIMEX CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105522010184
ที่อยู่หลัก : 40 หมู่ที่ 12 ซอย สหมิตร 2 ถนน สุขุมวิท 77 แขวง/ตำบล ศีรษะจรเข้น้อย เขต/อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10540
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Plastic Process

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-5731-ธ.ค.-56
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน8,250,601.003,278,394.006,248,263.0029,620,322.0013,045,980.00
ลูกหนี้การค้า202,261,080.00218,115,445.00187,884,120.00188,232,551.00200,110,315.00
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ202,261,080.00218,115,445.00187,884,120.00188,232,551.00200,110,315.00
สินค้าคงเหลือสุทธิ132,214,633.00140,744,894.00180,693,168.00127,758,118.0082,501,774.00
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า---494,687.00-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น8,688,868.006,260,847.003,692,517.00826,123.002,186,602.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน351,415,182.00368,399,580.00378,518,068.00346,931,801.00297,844,671.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ367,310,282.00380,201,697.00449,229,953.00359,875,030.00312,947,388.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น94,424,241.0084,981,302.005,410,884.0057,358,372.0051,002,191.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน463,264,602.00466,879,048.00456,775,025.00419,661,959.00365,087,523.00
รวมสินทรัพย์814,679,784.00835,278,628.00835,293,093.00766,593,760.00662,932,194.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน285,575,208.00330,802,021.00203,240,388.00204,509,781.00148,881,853.00
เจ้าหนี้การค้า94,353,010.00125,656,323.00103,492,574.0099,050,418.0085,647,386.00
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย94,353,010.00125,656,323.00103,492,574.0099,050,418.0085,647,386.00
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น8,964,000.0010,635,879.0011,640,000.00--
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย---20,380,069.0021,483,819.00
รายได้รับล่วงหน้า----850,050.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น5,938,649.0011,026,347.0037,990,553.0016,705,351.0013,850,652.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน394,830,867.00478,120,570.00356,363,515.00342,293,606.00273,857,142.00
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว28,538,873.0084,502,873.00130,069,745.0084,545,692.0063,900,423.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น44,657,528.0050,704,691.0046,071,499.0052,193,097.0056,387,847.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน73,196,401.00135,207,564.00176,141,244.00136,738,789.00120,288,270.00
รวมหนี้สิน468,027,268.00613,328,134.00532,504,759.00479,032,395.00394,145,412.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน420,000,000.00320,000,000.00320,000,000.00320,000,000.00320,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ420,000,000.00320,000,000.00320,000,000.00320,000,000.00320,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม-73,347,484.00-98,049,506.00-17,211,666.00-32,438,635.00-51,213,218.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น346,652,516.00221,950,494.00302,788,334.00287,561,365.00268,786,782.00
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น814,679,784.00835,278,628.00835,293,093.00766,593,760.00662,932,194.00

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ871,878,885.00871,983,461.00800,101,384.00826,703,830.00826,733,675.00
รวมรายได้อื่น1,853,867.00943,491.001,741,300.00749,559.002,523,510.00
รายได้รวม873,732,752.00872,926,952.00801,842,684.00827,453,389.00829,257,185.00
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ769,591,573.00771,479,661.00709,644,313.00731,581,805.00730,021,627.00
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น102,287,312.00100,503,800.0090,457,071.0095,122,025.0096,712,048.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน71,773,125.0063,035,711.0060,942,627.0060,057,001.0060,703,411.00
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน30,514,187.0037,468,089.0029,514,444.0035,065,024.0036,008,637.00
ค่าใช้จ่ายอื่น4,138,502.0097,332,682.00-867,821.00-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย28,229,552.00-58,921,102.0031,255,744.0034,946,762.0038,532,147.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้28,229,552.00-58,921,102.0031,255,744.0034,946,762.0038,532,147.00
ดอกเบี้ยจ่าย21,878,785.0020,596,738.0011,924,145.0011,017,039.0012,251,910.00
ภาษีเงินได้-1,279,885.001,320,000.004,104,630.005,155,140.005,725,783.00
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ7,630,652.00-80,837,840.0015,226,969.0018,774,583.0020,554,454.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----