ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเทพ อัลลอย โปรดักส์

BANGKOK ALLOY PRODUCTS L.P.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 103535000211
ที่อยู่หลัก : 532 หมู่ที่ - ซอย - ถนน ประชาอุทิศ แขวง/ตำบล ราษฎร์บูรณะ เขต/อำเภอ ราษฎร์บูรณะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10140
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Casting
Mold & Die

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน1,118,077.50634,457.931,752,670.262,952,400.043,378,580.88
ลูกหนี้การค้า1,568,654.501,796,437.161,808,111.793,511,272.043,680,203.56
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ1,568,654.501,796,437.161,808,111.793,511,272.043,680,203.56
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น11,300,000.008,500,000.008,000,000.0010,000,000.005,000,000.00
สินค้าคงเหลือสุทธิ3,435,000.004,150,000.004,357,850.00640,590.00452,120.00
รายได้ค้างรับ---200,000.00100,000.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น535,578.63----
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน17,957,310.6315,080,895.0915,918,632.0517,311,354.3112,617,996.67
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ1,174,059.541,648,458.601,718,315.151,485,484.48482,551.57
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น5,544,022.565,693,698.775,086,441.824,757,863.873,940,303.57
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน6,718,082.107,342,157.376,804,756.976,243,348.354,422,855.14
รวมสินทรัพย์24,675,392.7322,423,052.4622,723,389.0223,554,702.6617,040,851.81
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า2,286,566.281,636,719.003,698,487.646,851,706.794,279,127.37
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย2,286,566.281,636,719.003,698,487.646,851,706.794,279,127.37
หนี้สินหมุนเวียนอื่น144,480.62187,043.60334,038.90392,323.22433,096.46
รวมหนี้สินหมุนเวียน2,431,046.901,823,762.604,032,526.547,250,111.604,762,182.20
รวมหนี้สิน2,431,046.901,823,762.604,032,526.547,250,111.604,762,182.20
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน5,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม17,244,345.8315,599,289.8613,690,862.4811,304,591.067,278,669.61
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น22,244,345.8320,599,289.8618,690,862.4816,304,591.0612,278,669.61
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น24,675,392.7322,423,052.4622,723,389.0223,554,702.6617,040,851.81

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ21,468,178.0125,474,880.9131,321,074.9038,627,550.9728,531,410.25
รวมรายได้อื่น341,413.43257,152.61163,264.94207,846.58107,840.29
รายได้รวม21,809,591.4425,732,033.5231,484,339.8438,835,397.5528,639,250.54
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ17,464,946.0420,755,138.3225,747,085.8530,637,814.2522,422,356.48
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น4,003,231.974,719,742.595,573,989.057,989,736.726,109,053.77
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน2,278,718.552,574,019.382,737,214.913,149,873.522,642,051.43
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน1,724,513.422,145,723.212,836,774.144,839,863.203,467,002.34
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย2,065,926.852,402,875.823,000,039.085,047,709.783,574,842.63
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้2,065,926.852,402,875.823,000,039.085,047,709.783,574,842.63
ดอกเบี้ยจ่าย----1.02
ภาษีเงินได้420,870.88494,448.44613,767.661,021,788.33628,571.47
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ1,645,055.971,908,427.382,386,271.424,025,921.452,946,270.14
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----