Main Menu

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


qrCode_eco-stickerการลดเวลาในการเปลี่ยนแม่พิมพ์

Last modified Thursday, 11 November 2010

       1. หัวข้อการปรับปรุง
       การลดเวลาการปรับตั้งเครื่องของงานฉีดพลาสติกให้สั้นลง (Shortening of the set up time)

 

       2. แรงจูงใจและสาเหตุที่ต้องทำการปรับปรุง
       ในอดีตระบบการผลิตเป็นแบบการผลิตเชิงปริมาณ (Mass Production) เนื่องจากมีผู้แข่งขันจำนวนน้อยราย แต่ในปัจจุบันมีผู้แข่งขันจำนวนมากขึ้น เทคโนโลยีสูงขึ้น และความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป การผลิตสินค้าจึงต้องคำนึงถึงการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก ดังเช่น การผลิตรถยนต์ ซึ่งมีหลายรุ่น หลายแบบ หลากสี ดังนั้นเพื่อให้สนองตอบความต้องการของลูกค้าจึงต้องมีการปรับปรุงกระบวนการ ผลิตเพื่อให้สามารถทำงานได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด (เช่น การลดเวลาการปรับตั้งเครื่องของงานฉีดพลาสติก) รวมทั้งส่งผลต่ออนาคตที่กำลังมาถึงขององค์กรในการเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขัน

 

       สาเหตุหลักที่ต้องมีการปรับปรุงงานเนื่องจากวิธีการทำงานล้าสมัย ทำให้สิ้นเปลืองแรงงาน เวลา ค่าใช้จ่ายและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงงานจะคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพและความประหยัด การใช้ทรัพยากรบุคคล วัสดุ อุปกรณ์รวมทั้งเวลาให้น้อยลง ซึ่งอาจมีการตัดขั้นตอนของงานที่ไม่จำเป็นออกไป หรือจัดลำดับขั้นตอนในการทำงานใหม่ ประโยชน์ที่ได้จากการปรับปรุงงานคือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงาน ช่วยประหยัดแรงงาน เวลาค่าใช้จ่ายและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งช่วยให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

 

       3. ข้อมูลพื้นฐานของโรงงาน
       กระบวนการฉีดพลาสติกประกอบด้วยขั้นตอนดังรูปที่ 1

 

image_642-1

 

รูปที่ 1 กระบวนการฉีดพลาสติก

 

       การทำงานเป็นกระบวนการของรอบการฉีดพลาสติกเริ่มจาก พลาสติกในรูปผงหรือเม็ดพลาสติก ถูกส่งเข้าไปในส่วนป้อนและควบคุมปริมาณ ก่อนที่จะหลอมเหลวในส่วนที่มีอุณหภูมิต่างกันแล้วจึงฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์ ด้วยแรงส่งของลูกสูบหรือเกลียวอัด พลาสติกเหลวจะไหลเต็มแม่พิม์กลายเป็นพลาสติกแข็ง สุดท้ายแล้วนำออกจากแม่พิมพ์เป็นชิ้นงานสำเร็จรูป

 

       4. Know How/แนวคิดที่นำมาใช้ในการปรับปรุง
       แนวคิด: ขจัดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นและลดความสูญเปล่า (Muda) ออกไป เพื่อให้สามารถกำจัดเวลาที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้มีน้อยที่สุด ในกระบวนการปรับตั้งเครื่องสามารถกระทำได้โดยแบ่งการ  เตรียมการออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ

 

          1.การเตรียมการระหว่างกระบวนการผลิต (External set up) เป็นการทำงานที่ไม่จำเป็นต้องหยุดเครื่องก็สามารถทำได้

 

image_642-2

 

       การเตรียมงานระหว่างกระบวนการผลิต (External set up)
           · การเตรียมพิมพ์ตัวใหม่ (หมายเลข 1)
           · การเตรียมเครื่องมือ (หมายเลข 2 และ 3)
           · นำเครนมาเตรียมไว้ในตำแน่งที่กำหนดไว้ (หมายเลข 4)

 

          2. การเตรียมการระหว่างจบกระบวนการผลิต (Internal set up) เป็นการทำงานที่จำเป็นต้องหยุดเครื่องจึงสามารถทำได้

 

       5. รายละเอียดวิธีการปรับปรุง
       สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับงานพลาสติกประกอบด้วย โครงสร้างของแม่พิมพ์ และโครงสร้างของชุดฉีดเพื่อให้สามารถเข้าใจถึงการทำงานเบื้องต้นได้

 

image_642-3

 

       DME    =    การเรียกชื่อมาตรฐานตามแบบประเทศอังกฤษ
       DMS    =    การเรียกชื่อมาตรฐานตามแบบประเทศสหรัฐอมริกา

 

image_642-4

 

รูปที่ 3 โครงสร้างของชุดฉีด

 

          5.1 เช็คเวลาการปรับตั้งเครื่องก่อนการปรับปรุง
             หมายเลขเครื่องจักร:      B14CLF
             ขนาด:                        800 Ton


กระบวนการหลัก

กระบวนการย่อย

เวลา (นาที)

 

 

 

การถอดแม่พิมพ์ตัวเก่า

 1. นำเครนมาวางหน้าเครื่องฉีดพลาสติก

1.07

 2. ปลดสายน้ำหล่อเย็น

1.00

 3. ปลดตัวจับยึดแม่พิมพ์ (unclamp)

1.62

 4. หาเครื่องมือ

0.64

 5. ยกแม่พิมพ์ตัวเก่าโดยใช้เครน

1.44

 6. เก็บแม่พิมพ์ตัวเก่าไว้ที่สโตร์

3.26

 

 

 

การติดตั้งแม่พิมพ์ตัวใหม่

 7. เตรียมแม่พิมพ์ตัวใหม่

3.34

 8. วางแม่พิมพ์ตัวใหม่ระหว่างแท่นรอง (die plate) ของเครื่องฉีดพลาสติก

0.68

 9. ปรับตำแหน่งของแม่พิมพ์ให้ตรงกับหัวฉีดของเครื่องจักร

5.49

 10. ยึดแม่พิมพ์ (clamp)

5.72

 11. ปลดโซ่ออกจากแม่พิมพ์

1.08

 12. ติดตั้งสายน้ำหล่อเย็น

9.79

 

เวลาทั้งหมด 

35.12

 

       จากตารางข้างต้นพบว่าเวลาการปรับตั้งเครื่องเป็น 35.12 นาที ซึ่งเมื่อข้อมูลมาวิเคราะห์หาความผิดปกติแล้ว สามารถทำการปรับปรุงเพื่อให้ได้เวลาการปรับตั้งเครื่องเป็นตัวเลขหลักเดียว (Single number)

 

          5.2 การเตรียมการปรับปรุง

               1. สถานที่วางแม่พิมพ์ (mould place)

image_642-5

 

รูปที่ 4 ตัวอย่างของสถานที่วางแม่พิมพ์

 

       สถานที่วางแม่พิมพ์: ควรมีสถานที่เตรียมแม่พิมพ์ตัวใหม่ให้ใกล้กับเครื่องฉีดพลาสติก เพื่อลดเวลาการยกแม่พิมพ์มาจากสโตร์ และสถานที่วางแม่พิมพ์ตัวเก่า โดยหลังจากที่เปลี่ยนแม่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงนำไปเก็บที่สโตร์

 

          2. แหวนประคอง (Locating ring)

image_642-6

 

รูปที่ 5 ตัวอย่างของแหวนประคอง

 

       แหวนประคอง: จะทำให้แม่พิมพ์วางแนวกับเครื่องฉีดได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากจุดศูนย์กลางของหัวฉีดอยู่ตรงกับศูนย์กลางของแม่พิมพ์ จึงสามารถประกอบเข้ากันได้อย่างแม่นยำ และเพื่อให้สามารถสวมเข้ากับหัวฉีดของเครื่องฉีดพลาสติกได้ง่ายโดยการทำลาดเอียง ( taper)

 

          3. การทำเครื่องหมายที่เครน

image_642-7

 

รูปที่ 5 การทำเครื่องหมายที่เครน

 

       การทำเครื่องหมายที่เครน: เพื่อให้สามารถปรับตำแหน่งของเครนได้อย่างรวดเร็ว

 

       5.3 การกำหนดขั้นตอนการทำงาน
       การกำหนดลำดับขั้นตอนการทำงาน และจำนวนพนักงงานที่ทำหน้าที่ปรับตั้งเครื่องจะส่งผลถึงการลดเวลาปรับตั้งเครื่องด้วย

 

image_642-8

 

       จากกระบวนการดังกล่าวพบว่าพนักงานคนที่ 1 มีภาระงานมากกว่าพนักงานคนที่ 2 เป็นอัตราส่วน 13:8 ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาคอขวดได้ (เนื่องมาจากข้อจำกัดของเครื่องฉีดพลาสติกและการเลือกใช้เครน ในขั้นตอนดังกล่าวนี้พนักงานคนที่ 1 เป็นคนที่ควบคุมการใช้เครนเพราะแผงควบคุมอยู่ทางฝั่งของพนักงานคนที่ 1)

 

       หลังจากที่ได้ทำการทดสอบพบว่าเวลาปรับตั้งเครื่องเป็น 27.77 นาที เนื่องมาจากมีความผิดพลาดเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้สำหรับการ เปลี่ยนแม่พิมพ์

       ผลการทดสอบครั้งที่ 2


image_642-9

 

       สำหรับการทดสอบครั้งที่ 2 นี้ได้มีการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานเป็นดังตารางและควบคุมการใช้ เครนโดยพนักงานคนที่ 2 (เครนคนละตัวกับการทดสอบครั้งที่ 1) สำหรับขั้นตอนลำดับที่ 4-7 ของพนักงานคนที่ 1 เป็นการปรับตั้งเงื่อนไขไว้ก่อนแทนที่จะเสียเวลาสูญเปล่าไปกับการรอ (Muda of waiting)

 

       ผลการทดสอบครั้งที่ 2 พบว่าเวลาปรับตั้งเครื่องเป็น 8.16 นาที

 

       6. ผลจากการปรับปรุง

image_642-10

 

       หลังจากมีการปรับปรุงแล้ว สามารถทำเวลาได้ 8.16 นาที (ลดลง 77%) ซึ่งสามารถทำให้เวลาการปรับตั้งเครื่องเป็นเลขหนึ่งหลักได้ตามเป้าหมาย

 

       เมื่อสามารถกำหนดระยะเวลาของการปรับตั้งเครื่องที่แน่นอนได้จะส่งผลให้ง่ายต่อการวางแผนการผลิตและการควบคุมปริมาณสินค้าสำเร็จรูปมาตรฐาน (สต๊อก) ได้อย่างเป็นระบบ

 

       7. คำแนะนำเพิ่มเติม
       ในการปรับปรุงการตั้งเครื่องควรให้พนักงานที่ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ การปรับปรุงงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานด้วยเพื่อให้เกิดผลมากที่สุด เนื่องจากพนักงานที่ปรับตั้งเครื่องจะรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดีที่สุด และควรมีหัวหน้าหรือผู้นำที่มีจิตใจในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Kaizen mind) เพื่อนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่องค์กร

 

       เมื่อสามารถทำการปรับปรุงได้สำเร็จตามเป้าหมาย ลำดับถัดมาที่ควรกระทำคือจัดทำมาตรฐานการปรับตั้งเครื่องเพื่อให้พนักงานที่ ทำหน้าที่ปรับตั้งเครื่องทุกคนสามารถทำได้ภายในเวลาที่กำหนด

 

       8. คำศัพท์เทคนิค

Bottom clamping plate แผ่นยึดด้านล่าง
Ejector plate แผ่นกระทุ้ง
Load ratio สัดส่วนของภาระงาน
Locating ring แหวนประคองหัวฉีดให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
Mass production การผลิตเชิงปริมาณ
Muda ความสูญเปล่า
Set up time เวลาการตั้งเครื่อง
Support block ตัวเว้นระยะ
Support plate แผ่นยัน
Taper ผนังเอียง
Top clamping plate แผ่นยึดด้านบน