Main Menu

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


ดันอุตฯชิ้นส่วนป้อนอากาศยาน

Last modified Thursday, 09 August 2018

            วานนี้ (8 ส.ค.) สถาบันยานยนต์ กระทรวง อุตสาหกรรม จัดสัมมนาเรื่อง "โอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมอากาศยาน" นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากโอกาสของอุตสาหกรรมอากาศยานที่มี เพิ่มขึ้นประกอบกับนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับการผลิตจากอุตสาหกรรมเดิมที่ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพอยู่แล้วให้สามารถต่อยอดการผลิตไปสู่อุตสาหกรรมมูลค่าสูงตามการส่งเสริมอุตสาหกรรม S curve ใหม่ กระทรวงอุตสาหกรรมมองว่า ในส่วนของผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ในไทยซึ่งมีจำนวนมากและมีผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องถึง 1-2 หมื่นราย หากสามารถส่งเสริม ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้สามารถก้าวเข้าไปสู่การ เป็นผู้ประกอบการชิ้นส่วนในซัพพลายเชนของผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานได้ก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมนี้ได้อีกหลายเท่าตัว   นำร่อง 10 รายทดลองผลิตตามออร์เดอร์   นายธนวัฒน์ คุ้มสิน รองผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ กล่าวว่า ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมอากาศยาน ในปีงบประมาณ 2561 สถาบันได้มีการเข้าไปประเมินศักยภาพและ ความพร้อมของผู้ประกอบการที่มีความพร้อม ที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมอากาศยานโดยประเมินผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 22 ราย มีบริษัทที่ผ่านการประเมินความพร้อมเบื้องต้นที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมอากาศยาน 10 ราย ซึ่งในขั้นตอนต่อไปต้องเพิ่มเติมการให้ความรู้กับผู้ประกอบการและให้ทดลองการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานตาม ออเดอร์ที่มีผู้ประกอบการทยอยป้อนให้
ที่มา: หนังสือพิมพ์  กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 9 สิงหาคม 2561