king


งานวิจัย

Item title Hits Created
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-แคนาดา และผลกระทบต่อไทย 1036 views 13/11/2015
Automotive perspective 2015 1688 views 13/11/2015
สรุปสถานการณ์อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของ SMEs ไทย 1777 views 06/05/2015
รายงานการศึกษาโครงสร้างการผลิตชิ้นส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 1967 views 21/04/2015
โครงการศึกษาความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมสำหรับการจัดทำเขตการค้าเสรีของเอเปค (FTAAP) 1377 views 05/03/2015
ผลกระทบการปรับโครงสร้างภาษีของชิลีกับการส่งออกรถกระบะของไทย 1162 views 05/03/2015
โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 5) 1386 views 05/03/2015
การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 832 views 05/03/2015
โครงการศึกษาเพื่อจัดทำมาตรฐานและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ต่อพ่วงของรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง 3804 views 17/10/2014
โครงการออกแบบโครงสร้างชิ้นส่วนหลักของตัวถังรถโดยสารหนึ่งชั้นและสองชั้น 3730 views 17/10/2014

Page 1 of 6