กฏ ระเบียบ และนโยบายในประเทศ

Item title Hits Created
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ 22 views 17/04/2018
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 3/2561 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 13 views 05/04/2018
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา 47 views 04/04/2018
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่ง ไม่เกิน 10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) (ฉบับที่2) 44 views 04/04/2018
ทดสอบ ifram pdf 72 views 03/04/2018
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 1 พ.ศ.2561 เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม 202 views 14/02/2018
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่องให้เก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป พ.ศ.2560 358 views 03/01/2018
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผ่อนผันการงดรับจดทะเบียนรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล พ.ศ. 2559 439 views 25/12/2017
ประกาศสถาบันยานยนต์ ที่ 42/2560 เรื่อง ปรับปรุงอัตราค่าบริการการรับรองการผ่านกระบวนการผลิตในประเทศไทยสำหรับวัตถุดิบที่ได้ถิ่นกำเนิดในประเทศไทย 241 views 30/11/2017
ประกาศสถาบันยานยนต์ที่ 41/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการรับรองวัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการผลิตในประเทศไทยของสถาบันยานยนต์ 234 views 30/11/2017

Page 1 of 24