กฏ ระเบียบ และนโยบายในประเทศ

Item title Hits Created
ประกาศสถาบันยานยนต์ ที่ 42/2560 เรื่อง ปรับปรุงอัตราค่าบริการการรับรองการผ่านกระบวนการผลิตในประเทศไทยสำหรับวัตถุดิบที่ได้ถิ่นกำเนิดในประเทศไทย 26 views 30/11/2017
ประกาศสถาบันยานยนต์ที่ 41/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการรับรองวัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการผลิตในประเทศไทยของสถาบันยานยนต์ 26 views 30/11/2017
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 49 views 22/11/2017
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 144/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุุลกากร ตามมาตรา 12 แห่ง พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 93 views 22/11/2017
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) 108 views 09/11/2017
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและคุณลักษณะของรถยนต์กระบะสี่ประตู (Double Cab) 118 views 09/11/2017
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม ที่มีพื้นที่ใส่สัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ (Space Cab) 97 views 09/11/2017
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงรถยนต์ และค่าวัสดุอุปกรณ์ ตามมาตรา 29 วรรคสอง 53 views 09/11/2017
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์งื่อนไขและคุณลักษณะของรถยนต์ที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัมที่ไม่มีพื้นใส่สัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ (No Cab) 115 views 09/11/2017
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง คุณสมบัติของผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งนำรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และกระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield) ของรถยนต์กระบะมาผลิตหรือนำรถยนต์กระบะมาดัดแปลงเป็นรถยนต์นั่ง 57 views 09/11/2017

Page 1 of 23