กฏ ระเบียบ และนโยบายในประเทศ

Item title Hits Created
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 1 พ.ศ.2561 เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม 58 views 14/02/2018
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่องให้เก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป พ.ศ.2560 258 views 03/01/2018
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผ่อนผันการงดรับจดทะเบียนรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล พ.ศ. 2559 285 views 25/12/2017
ประกาศสถาบันยานยนต์ ที่ 42/2560 เรื่อง ปรับปรุงอัตราค่าบริการการรับรองการผ่านกระบวนการผลิตในประเทศไทยสำหรับวัตถุดิบที่ได้ถิ่นกำเนิดในประเทศไทย 161 views 30/11/2017
ประกาศสถาบันยานยนต์ที่ 41/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการรับรองวัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการผลิตในประเทศไทยของสถาบันยานยนต์ 154 views 30/11/2017
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 208 views 22/11/2017
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 144/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุุลกากร ตามมาตรา 12 แห่ง พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 311 views 22/11/2017
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) 260 views 09/11/2017
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและคุณลักษณะของรถยนต์กระบะสี่ประตู (Double Cab) 260 views 09/11/2017
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม ที่มีพื้นที่ใส่สัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ (Space Cab) 241 views 09/11/2017

Page 1 of 23