ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ (Automotive Intelligence Unit) กฏ ระเบียบ และนโยบายในประเทศ

Main Menu

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


กฏ ระเบียบ และนโยบายในประเทศ

Item title Hits Created
พระราชบัญญัติ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 80 views 05/06/2018
ประกาศสถาบันยานยนต์ ที่ 14/2561 เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาการรับรองวัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการผลิตในประเทศไทยของสถาบันยานยนต์ 132 views 02/05/2018
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ 362 views 17/04/2018
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 3/2561 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 167 views 05/04/2018
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา 280 views 04/04/2018
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่ง ไม่เกิน 10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) (ฉบับที่2) 272 views 04/04/2018
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 1 พ.ศ.2561 เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม 424 views 14/02/2018
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่องให้เก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป พ.ศ.2560 543 views 03/01/2018
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผ่อนผันการงดรับจดทะเบียนรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล พ.ศ. 2559 701 views 25/12/2017
ประกาศสถาบันยานยนต์ ที่ 42/2560 เรื่อง ปรับปรุงอัตราค่าบริการการรับรองการผ่านกระบวนการผลิตในประเทศไทยสำหรับวัตถุดิบที่ได้ถิ่นกำเนิดในประเทศไทย 408 views 30/11/2017

Page 1 of 24