Main Menu

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


กฏ ระเบียบ และนโยบายในประเทศ

Item title Hits Created
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแจ้งราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง และรถยนต์บรรทุก 239 views 18/06/2019
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับยางรถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ 210 views 18/06/2019
พระราชบัญญัติจราจรทางบก 183 views 18/06/2019
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง 220 views 14/06/2019
คำชี้แจงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง กำหนดนิยามและแนวทางพิจารณาสำหรับกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 237 views 04/06/2019
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง การส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 236 views 04/06/2019
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2 ) 175 views 02/05/2019
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 38 พ.ศ. 2562 เรื่อง การแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง และรถยนต์บรรทุก 490 views 20/02/2019
แก้ไขประกาศกรมศุลกากร ที่ 144/2560 เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร 659 views 04/02/2019
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561) เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี พ.ศ.2561 553 views 01/02/2019

Page 2 of 27