Main Menu

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Automotive Intelligence Unit

Items tagged with : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

Image Item title Description
กฎกระทรวง งดรับจดทะเบียนที่ประกอบจากชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ พ.ศ. 2556
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 88)
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ปี 2557
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 1 พ.ศ.2561 เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 38 พ.ศ. 2562 เรื่อง การแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง และรถยนต์บรรทุก
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 35 (พ.ศ.2556) เรื่อง ให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊่าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2556
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการอนุญาตให้นำยางรถที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการหล่อดอกแล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2556