Main Menu

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


ค่ายรถปักธงลงทุน “อีโค-ไฮบริด” ยื่นขอ BOI 5 ปี ผลิต 240,000 คัน/ปี

Last modified Friday, 15 February 2019

                 ตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในไทยมีแนวโน้มเติบโตขึ้นไปอีกระดับ หลังค่ายรถรายใหญ่เกือบทุกรายที่มีการผลิตรถยนต์ในประเทศได้ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนประกอบรถยนต์ไฟฟ้าจาก คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นที่เรียบร้อยก่อนครบกำหนดไปปเมื่อสิ้นปี 2561 และในปีนี้เราจะได้เห็นถึงทิศทางการลงทุนที่สำคัญและจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจน คือ กิจกรรมการผลิตแบตเตอรี่ โดยเฉพาะ เพื่อรองรับติ่ความต้องการใช้ของรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย โดยศูนย์ข้อมูลจากกสิกรไทยพบว่า อุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเกิดขึ้นตามการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้า ทั้งนี้ระยะเริ่มต้น ของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนั้น จากแนวโน้มการขอรับการส่งเสริมการลงทุนของค่ายรถยนต์จะเห็นได้ว่า ทิศทางการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในยุคไทยมุ่งเน้นไปยัง 2 กลุ่ม ได้แก่ รถยนต์ไฮบริด (Hybrid electric vehicle : HEV) และรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (Plug-in hybrid electric vehicle : RHEV ) โดยบางส่วนได้เริ่มมีการลงทุนประกอบรถยนต์ไปบ้างแล้วตั้งแต่ปี 2561 ขณะที่การลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (Battery electric vehicle :BEV ) ในไทยค่ายรถต่างมองว่าอาจต้องใช้ระยะเวลาอีกระยะ เมื่อโครงข่ายสถานีชาร์จไฟฟ้ามีความพร้อมมากขึ้น แต่ก็น่าจะไม่นานเกินไปกว่าปี 2564 ตามเงื่อนไขบีโอไอที่กำหนดให้ต้องมีการผลิตรถยนต์ขึ้นจริงในประเทศภายใน 3 ปี หลังจากได้รับอนุมัติส่งเสริม

ที่มา : หนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ ฉบับวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562