Main Menu

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


กรมการค้าภายใน

Item title Hits Created
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 38 พ.ศ. 2562 เรื่อง การแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง และรถยนต์บรรทุก 220 views 20/02/2019
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 1 พ.ศ.2561 เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม 1069 views 14/02/2018
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 34 พ.ศ.2560 เรื่อง การแจ้งราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับรถจักยานยนต์ รถยนต์นั่ง และรถยนต์บรรทุก 1836 views 20/02/2017
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 เรื่อง แบบแจ้งตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 1828 views 20/02/2017
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 เรื่องการกำหนดสินค้าและบริการควบคุม 1574 views 20/02/2017
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ปี 2557 19072 views 12/02/2014
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ เรือง การแจ้งราคารายละเอียดเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง และรถยนต์บรรทุก ปี 2556 13953 views 15/02/2013
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ปี 2554 16778 views 11/03/2011
ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์การเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด 17201 views 14/10/2010
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม 19755 views 14/10/2010

Page 1 of 2