Main Menu

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


กระทรวงพาณิชย์

Item title Hits Created
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 38 พ.ศ. 2562 เรื่อง การแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง และรถยนต์บรรทุก 222 views 20/02/2019
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 1 พ.ศ.2561 เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม 1069 views 14/02/2018
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่องให้เก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป พ.ศ.2560 1151 views 03/01/2018
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 1117 views 19/10/2017
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 34 พ.ศ.2560 เรื่อง การแจ้งราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับรถจักยานยนต์ รถยนต์นั่ง และรถยนต์บรรทุก 1836 views 20/02/2017
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 เรื่อง แบบแจ้งตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 1828 views 20/02/2017
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 เรื่องการกำหนดสินค้าและบริการควบคุม 1574 views 20/02/2017
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศมาเลเซียต่อไป 1731 views 04/08/2016
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ปี 2557 19072 views 12/02/2014
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการอนุญาตให้นำยางรถที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการหล่อดอกแล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2556 19643 views 08/10/2013

Page 1 of 3