Main Menu

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


มาตรการภาครัฐ

Item title Hits Created
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2 ) 16 views 02/05/2019
แก้ไขประกาศกรมศุลกากร ที่ 144/2560 เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร 475 views 04/02/2019
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561) เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี พ.ศ.2561 399 views 01/02/2019
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี พ.ศ.2561 882 views 30/08/2018
พระราชบัญญัติ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 519 views 05/06/2018
ประกาศสถาบันยานยนต์ ที่ 14/2561 เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาการรับรองวัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการผลิตในประเทศไทยของสถาบันยานยนต์ 512 views 02/05/2018
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ 1146 views 17/04/2018
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 3/2561 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 694 views 05/04/2018
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา 909 views 04/04/2018
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ 18 views 04/04/2018

Page 1 of 24