Main Menu

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


กฏ ระเบียบ และนโยบายในประเทศ

Item title Hits Created
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสัยภาษีอัตราศูนย์สำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่นำไปวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ 663 views 09/11/2017
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่ง 617 views 09/11/2017
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล 646 views 09/11/2017
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสียภาษีอัตราศูนย์ของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ที่ใช้เป็นรถพยาบาล 690 views 09/11/2017
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน 626 views 09/11/2017
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่งที่ผลิตจากรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และกระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield) ของรถกระบะหรือดัดแปลงมาจากรถยนต์กระบะ 656 views 09/11/2017
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทใช้เชื้อเพลิงทดแทน 580 views 09/11/2017
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการรับ การจ่าย การเก็บรักษาสินค้า และการทำบัญชีคุมสินค้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน 681 views 09/11/2017
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการนำรถยนต์ที่อยู่ในสถานแสดงรถยนต์เพื่อขายออกไปจากสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย เพื่อประโยชน์ในการทดลอง เป็นการชั่วคราวสำหรับการจำหน่าย 677 views 09/11/2017
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) และแบบพลังานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle) 682 views 09/11/2017

Page 6 of 27