Main Menu

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


กฏ ระเบียบ และนโยบายในประเทศ

Item title Hits Created
เรื่องคุณสมบัติรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco car) รุ่นที่ 2 969 views 25/01/2017
เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรี(ฉบับที่ 2) 858 views 25/01/2017
เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 (ฉบับที่ 13) 784 views 25/01/2017
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 63/2555 860 views 25/01/2017
หลักเกณฑ์การพิจารณารับรองวัตถุดิบที่ผ่านการะบวนการผลิตในประเทศไทย 836 views 25/01/2017
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศมาเลเซียต่อไป 1759 views 04/08/2016
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่องกระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรี 1751 views 17/06/2016
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 6/2558 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2558 1951 views 04/12/2015
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ส.1/2558 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557 1362 views 13/11/2015
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 10 /2558 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ 1413 views 13/11/2015

Page 10 of 25