Main Menu

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


กฏ ระเบียบ และนโยบายในประเทศ

Item title Hits Created
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) 666 views 09/11/2017
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 878 views 09/11/2017
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick-up Passenger Vehicle : PPV) 686 views 09/11/2017
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick-up Passenger Vehicle : PPV) และรถยนต์กระบะสี่ประตู (Double Cab) แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) 810 views 09/11/2017
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการนำรถยนต์ออกไปจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ 755 views 09/11/2017
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสัยภาษีอัตราศูนย์สำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่นำไปวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ 743 views 09/11/2017
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่ง 681 views 09/11/2017
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล 714 views 09/11/2017
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสียภาษีอัตราศูนย์ของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ที่ใช้เป็นรถพยาบาล 758 views 09/11/2017
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน 694 views 09/11/2017

Page 6 of 27