Main Menu

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


กฏ ระเบียบ และนโยบายในประเทศ

Item title Hits Created
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 163 views 18/06/2019
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) และแบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle) 176 views 18/06/2019
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแจ้งราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง และรถยนต์บรรทุก 239 views 18/06/2019
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับยางรถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ 206 views 18/06/2019
พระราชบัญญัติจราจรทางบก 173 views 18/06/2019
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง 206 views 14/06/2019
คำชี้แจงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง กำหนดนิยามและแนวทางพิจารณาสำหรับกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 239 views 04/06/2019
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง การส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 254 views 04/06/2019
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2 ) 189 views 02/05/2019
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 38 พ.ศ. 2562 เรื่อง การแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง และรถยนต์บรรทุก 494 views 20/02/2019

Page 2 of 27