มาตรฐานทั่วไปและบทคัดย่อ

Search: Clear
ประเภท
ชื่อมาตรฐาน
เลขที่มาตรฐาน
ประกาศในราชกิจจา นุเบกษา
การบังคับใช้
บทคัดย่อ

ประเภท ชื่อมาตรฐาน เลขที่มาตรฐาน ประกาศในราชกิจจา นุเบกษา การบังคับใช้ บทคัดย่อ
รถยนต์ ยางในรถยนต์ มอก.651-2535 31 ก.ค. 2535 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ได้มีการแก้ไขและประกาศในราชกิจจาฯในปี พ.ศ. 2535 โดยให้แก้หมายเลขมอก. เป็น 651-2532 แบ่งยางในตามวัสดุที่ใช้ทำเป็น 3 ชนิด คือ ชนิดที่ทำจากยางธรรมชาติ หรือที่มียางธรรมชาติผสมอยู่เป็นส่วนใหญ่, ชนิดที่ทำจากยางบิวทิล หรือที่มียางบิวทิลผสมอยู่ และชนิดที่ทำจากยางเฮโลจิเนเตดบิวทิล ชื่อขนาดของยางในต้องสอดคล้องกับขนาดยางรถยนต์ตาม มอก. 367 เล่ม 2 ที่จะใช้งานด้วยกัน กำหนดคุณลักษณะที่ต้องการให้ยางในต้องมีขนาดสม่ำเสมอตลอดเส้น ปราศจากข้อบกพร่องที่อาจเป็นอันตรายต่อการใช้งาน กำหนดส่วนประกอบและการทำการบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสินและการทดสอบ
รถยนต์ จานจ่ายสำหรับรถยนต์ มอก. 657-2529 8 ม.ค. 2530 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้แบ่งจานจ่ายสำหรับรถยนต์ออกเป็น 3 แบบ คือ แบบแรงเหวี่ยง, แบบสุญญากาศ และแบบแรงเหวี่ยงและสุญญากาศ กำหนดคุณลักษณะที่ต้องการในเรื่องของลักษณะทั่วไปของจานจ่าย ต้องไม่มีตำหนิ รอยร้าวหรือข้อบกพร่องอื่นๆ ที่หน้าสัมผัสของทองขาว ผิวหน้าของลูกเบี้ยว ฝาครอบจานจ่าย หัวนกกระจอก และตัวเก็บประจุ กำหนดการทำเครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบจานจ่ายสำหรับรถยนต์เฉพาะที่ใช้ทองขาว
รถยนต์ ท่อยางหม้อน้ำรถยนต์ มอก. 658-2529 8 ม.ค. 2530 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้แบ่งท่อยางออกเป็น 2 ประเภท คือ ท่อยางเสริมแรง และท่อยางไม่เสริมแรง โดยแต่ละประเภทแบ่งเป็น ชนิด A และชนิดB แต่ละชนิดยังแบ่งได้เป็น 3 ชั้นคุณภาพตามอุณหภูมิการใช้งานที่ไม่เกิน 100 องศา, ไม่เกิน 120 องศา, และไม่เกิน 150 องศาเซลเซียส กำหนดขนาด วัสดุ คุณลักษณะที่ต้องการที่ต้องมีความทนความดันระเบิด ความต้านแรงยึดเหนี่ยว และความทนสุญญากาศ กำหนดการบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบ
รถยนต์ มอเตอร์สตาร์ตสำหรับรถยนต์ มอก. 666-2530 27 ก.พ. 2530 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้แบ่งมอเตอร์สตาร์ตเป็น 2 แบบ คือ แบบ 12 โวลต์ และแบบ 24 โวลต์โดยกำหนดคุณลักษณะทั่วไปของมอเตอร์สตาร์ต ต้องไม่มีตำหนิ รอยร้าว หรือข้อบกพร่องอื่นๆ ที่ส่วนต่างๆของมอเตอร์สตาร์ต การสับเปลี่ยนทดแทนกันได้ แรงกดของสปริงกดแปรงถ่าน ตลอดจนเรื่องของสมรรถนะที่ต้องการ ทั้งในขณะที่ไม่มีภาระ และในขณะที่มีภาระปกติ กำหนดเครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และกำหนดวิธีทดสอบ
รถจักรยานยนต์ ยางนอกรถจักรยานยนต์ มอก. 682-2540 22 มี.ค. 2532 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ปรับปรุงแก้ไขจาก มอก.682-2530 และกำหนดใหม่ให้เป็น มอก. 682-2540 แบ่งยางนอกรถจักรยานยนต์เป็น 2 ประเภท คือ ประเภทใช้กับวงล้อรหัสเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 4 ถึง 12 และประเภทใช้กับวงล้อรหัสเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 13 ถึง 21 โดยแบ่งยางนอกฯออกเป็น 2 ชนิดคือ ชนิดผ้าใบเฉียง และชนิดผ้าใบเรเดียล กำหนดโหลดที่รับได้ ขนาด คุณลักษณะที่ต้องการในเรื่องของลักษณะทั่วไป สมรรถนะ ความทนทาน กำหนดเครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบยางนอกรถจักรยานยนต์
รถยนต์ ยางหุ้มขอบกระจกรถยนต์ มอก.697-2530 20 ก.ค. 2530 ยางหุ้มขอบกระจกรถยนต์สำหรับยึดกระจก เช่น กระจกนิรภัยกันลมหน้า กระจกนิรภัยกันลมหลัง และกระจกด้านข้าง ให้ติดแน่นกับตัวถังรถยนต์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนด ชนิดเป็นชนิด 60 IRHD และ 70 IRHD และแบบเป็นแบบเส้นและแบบวง, ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน, คุณลักษณะที่ต้องการ ได้แก่ ลักษณะทั่วไป สมบัติทางฟิสิกส์, การบรรจุ, เครื่องหมายและฉลาก, การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน, การทดสอบ
รถยนต์ จานคลัตช์สำหรับรถยนต์ มอก. 708-2530 19 ส.ค. 2530 จานคลัตช์ในมาตรฐานนี้หมายถึง ชิ้นส่วนที่ทำหน้าที่ตัดและต่อการส่งกำลังระหว่างเครื่องยนต์กับกระปุกเกียร์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดประเภทเป็น 3 ประเภทและแต่ละประเภทแบ่งเป็น 4 แบบ และมีการกำหนดสัญลักษณ์แต่ละแบบ, ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน, วัสดุ, คุณลักษณะที่ต้องการ ได้แก่ ลักษณะทั่วไป ความไม่สมดุล การปิด การยุบตัว, เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน, การทดสอบ
มาตรฐานนี้ครอบคลุมเฉพาะ จานคลัตช์แห้งแผ่นเดี่ยวสำหรับรถยนต์
รถยนต์ มอเตอร์เครื่องปัดน้ำฝนสำหรับรถยนต์ มอก. 709-2530 19 ส.ค. 2530 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสารหกรรมนี้กำหนดแบบตามความเร็ว ลักษณะที่ต้องการ ได้แก่ ลักษณะทั่วไป ความเร็วรอบการทำงาน อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ระดับเสียง ความต้านทานการฉนวน ความทนทานต่อการใช้งาน, เครื่องหมายและฉลาก, การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน, การทดสอบ
รถยนต์ พนักกันศีรษะสำหรับใช้ในรถยนต์ มอก. 714-2530 19 ส.ค. 2530 พนักกันศีรษะหมายถึง ชิ้นส่วนประกอบติดกับส่วนบนของพนักพิงหลังของที่นั่งรถยนต์ ออกแบบเพื่อป้องกันหรือลดอันตรายจากการที่ศีรษะผู้ขับขี่และผู้โดยสารถูกกระตุกไปทางด้านหลังเนื่องจากอุบัติเหตุ พนักกันศีรษะนี้หมายความรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการปรับและยึดพนักกันศีรษะทุกชิ้นด้วย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนด ประเภทเป็น ที่นั่งรวมและที่นั่งแยก, มิติ, คุณลักษะที่ต้องการ ได้แก่ ลักษณะทั่วไป ความทนทานต่อการใช้งาน ความทนแรงกระแทกจากด้านหน้า ความทนแรงกระแทกจากด้านหลัง, การบรรจุ, เครื่องหมายและฉลาก, การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน, การทดสอบพนักกันศีรษะสำหรับใช้ในรถยนต์เฉพาะแบบแยกชิ้นจากที่นั่งรถยนต์
รถจักรยานยนต์ แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ มอก. 719-2530 11 ก.ย. 2530 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนด ประเภทตามแรงดัน 6 โวลต์ และ 12 โวลต์ และแบบ, ความจุระบุ มิติ ตำแหน่งขั้วและรูระบายก๊าซ ส่วนประกอบและการทำ, คุณลักษณะที่ต้องการ ได้แก่ ความคงทนของเครื่องหมาย ความจุที่อัตรา 10 ชั่วโมง การคายไฟที่อัตราสูง ความสามารถในการเก็บประจุภายหลัง 14 วัน ความทนการสั่นสะเทือน, เครื่องหมายและฉลาก, การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน, การทดสอบ
มาตรฐานนี้ครอบคลุมถึงแบตเตอรี่ทั้งที่มีอิเล็กโทรไลต์และไม่มีอิเล็กโทรไลต์