SOUTH KOREA สาธารณรัฐเกาหลีใต้
ภาพรวมของประเทศ ข้อมูลอุตสาหกรรมยานยนต์สถิติยานยนต์ในประเทศบทวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน
เมืองหลวง ระบบการปกครอง
ภูมิศาสตร์
ประชากร
สกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยน
เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ (ที่มา : International Monetary Fund)
ตัวชี้วัด 20142013201220112010
GDP (at PPP) (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) 1,754.97a 1,666.76 1,597.62 1,538.73 1,455.50
GDP ต่อประชากร (at PPP) (ดอลลาร์สหรัฐ) 34,795.42a 33,189.06 31,949.86 30,911.16 29,457.52
GDP (%)
      -ภาคเกษตรกรรม 0.00 2.30 2.50 2.50 2.50
      -ภาคอุตสหกรรม 0.00 38.60 38.10 38.40 38.30
      -ภาคการบริการ 0.00 59.10 59.50 59.10 59.30
มูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการ
(ณ ราคาตลาดปัจจุบัน) (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
7.47a 4.27 4.18 9.13 14.68
มูลค่าการนำเข้าสินค้าและบริการ
(ณ ราคาตลาดปัจจุบัน) (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
6.11a 3.50 2.50 6.08 17.25
อัตราการว่างงาน (%) 3.13a 3.13 3.23 49.78 3.73
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) 57.28a 70.71 48.08 26.07 29.39
ดุลบัญชีเดินสะพัด (% GDP) 4.38a 5.79 4.26 2.34 2.90
Population 50.44a 50.22 50.00 3.41 49.41
หมายเหตุ
  a = Actual , b = EIU estimates , c = EIU forecasts
ความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศต่างๆ (ที่มา Global Trade Atlas)
1. ประเทศคู่ค้า (มูลค่า USD)
ประเทศที่ส่งออก
ลำดับ ประเทศ20112010200920082007
World     
1 China     
2 United States     
3 Hong Kong     
4 Vietnam     
5 Japan     
15 Thailand     
ประเทศที่นำเข้า
ลำดับ ประเทศ20112010200920082007
World     
1 China     
2 Japan     
3 United States     
4 Germany     
5 Taiwan     
21 Thailand     
2. มูลค่าสินค้าที่ส่งออก/นำเข้า USD
สินค้าที่ส่งออก
ลำดับ HS Codeรายละเอียด20172016201520142013
Totalรวมสินค้าทุกประเภท573,694,420,822495,425,939,637526,756,503,366572,664,607,063559,632,433,795
1 85เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอดเสียง เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพและเสียงทางโทรทัศน์ รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดังกล่าว163,060,810,755134,286,758,737138,349,012,858138,212,607,675135,497,123,313
2 87ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานดังกล่าว69,309,971,80758,228,652,96062,125,047,93163,040,039,02559,318,362,675
3 84เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว61,918,872,99162,651,437,86069,023,582,53273,345,213,84972,771,812,973
4 89เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ40,989,031,89233,143,837,02038,420,038,72338,338,234,41935,869,753,601
5 90อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ การถ่ายรูป การถ่ายทำภาพยนตร์ การวัด การตรวจสอบ การวัดความเที่ยง การแพทย์หรือศัลยกรรม รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว36,401,258,31927,492,325,72033,123,851,93352,384,179,97154,112,787,284
สินค้าที่นำเข้า
ลำดับ HS Codeรายละเอียด20172016201520142013
Totalรวมสินค้าทุกประเภท478,478,295,995406,192,885,871436,498,972,625525,514,505,732515,585,515,039
1 27เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่และผลิตำณฑ์ที่ได้จากการกลั่นสิ่งดังกล่าว สารบิทูมินัส ไขที่ได้จากแร่109,954,124,11681,757,709,010103,402,050,331175,612,106,834180,432,792,949
2 85เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอดเสียง เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพและเสียงทางโทรทัศน์ รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดังกล่าว82,864,263,62575,165,808,07877,762,003,52875,080,054,43872,273,717,162
3 84เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว60,545,296,45046,038,531,66946,455,187,98548,809,143,76047,449,513,840
4 90อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ การถ่ายรูป การถ่ายทำภาพยนตร์ การวัด การตรวจสอบ การวัดความเที่ยง การแพทย์หรือศัลยกรรม รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว21,659,246,07517,473,782,71718,130,369,46117,869,305,26817,235,283,425
5 72เหล็กและเหล็กกล้า16,544,186,04614,326,549,20315,404,270,39821,956,436,42920,369,660,264
5 87ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานดังกล่าว16,544,186,04614,326,549,20315,404,270,39821,956,436,42920,369,660,264
6 87ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานดังกล่าว15,720,828,93015,236,919,47715,018,524,52813,314,544,15910,484,486,983
การค้ากับประเทศไทย (ที่มา Global Trade Atlas)
1. สินค้าที่ส่งออกและนำเข้ากับประเทศไทย (มูลค่า USD)
ส่งออก(มูลค่า)
ลำดับ HS Codeรายละเอียด20172016201520142013
Totalรวมสินค้าทุกประเภท6,481,530,8076,361,610,0677,599,141,8848,071,655,8978,221,082,496
1 72เหล็กและเหล็กกล้า1,171,155,2191,218,967,6721,456,873,3871,479,245,5051,652,603,358
2 85เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอดเสียง เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพและเสียงทางโทรทัศน์ รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดังกล่าว1,043,357,328977,657,763993,609,867985,237,950990,216,317
3 84เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว884,041,943903,580,9231,163,406,5451,098,024,4261,149,989,187
4 39พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก526,582,619514,146,857551,712,035566,388,979537,454,584
5 40ยางและของทำด้วยยาง192,684,528190,583,803179,616,487227,173,879342,182,741
5 76อลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม192,684,528190,583,803179,616,487227,173,879342,182,741
8 87ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานดังกล่าว174,872,143186,692,563199,105,251367,811,424514,263,509
9 87ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานดังกล่าว     
นำเข้า(มูลค่า)
ลำดับ HS Codeรายละเอียด20172016201520142013
Totalรวมสินค้าทุกประเภท4,562,808,3044,854,349,8925,344,775,7315,231,003,4755,353,244,711
1 85เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอดเสียง เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพและเสียงทางโทรทัศน์ รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดังกล่าว1,197,637,1551,188,364,5131,224,724,1321,143,978,5331,060,748,749
2 84เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว643,587,379622,092,959588,688,926488,528,748520,709,039
3 40ยางและของทำด้วยยาง306,327,476348,559,079484,039,000593,460,668715,528,473
4 39พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก251,974,580270,843,327264,743,682230,085,552215,136,492
6 27เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่และผลิตำณฑ์ที่ได้จากการกลั่นสิ่งดังกล่าว สารบิทูมินัส ไขที่ได้จากแร่108,152,816124,079,703201,887,715500,030,094470,986,151
12 87ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานดังกล่าว     
14 87ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานดังกล่าว90,233,62273,306,26060,693,04247,334,05142,142,408
2. ดุลการค้ากับประเทศไทย (มูลค่า USD)
 20172016201520142013
มูลค่าการค้ารวม     
มูลค่าการส่งออกของไทย7,467,041,2206,481,530,8076,361,610,0677,599,141,8848,071,655,897
มูลค่าการนำเข้าของไทย5,204,674,0404,562,808,3044,854,349,8925,344,775,7315,231,003,475
ดุลการค้าระหว่างประเทศ2,262,367,1801,918,722,5031,507,260,1752,254,366,1532,840,652,422