SOUTH KOREA สาธารณรัฐเกาหลีใต้
ภาพรวมของประเทศ ข้อมูลอุตสาหกรรมยานยนต์สถิติยานยนต์ในประเทศบทวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน
เมืองหลวง ระบบการปกครอง
ภูมิศาสตร์
ประชากร
สกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยน
เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ (ที่มา : International Monetary Fund)
ตัวชี้วัด 20142013201220112010
GDP (at PPP) (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) 1,754.97a 1,666.76 1,597.62 1,538.73 1,455.50
GDP ต่อประชากร (at PPP) (ดอลลาร์สหรัฐ) 34,795.42a 33,189.06 31,949.86 30,911.16 29,457.52
GDP (%)
      -ภาคเกษตรกรรม 0.00 2.30 2.50 2.50 2.50
      -ภาคอุตสหกรรม 0.00 38.60 38.10 38.40 38.30
      -ภาคการบริการ 0.00 59.10 59.50 59.10 59.30
มูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการ
(ณ ราคาตลาดปัจจุบัน) (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
7.47a 4.27 4.18 9.13 14.68
มูลค่าการนำเข้าสินค้าและบริการ
(ณ ราคาตลาดปัจจุบัน) (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
6.11a 3.50 2.50 6.08 17.25
อัตราการว่างงาน (%) 3.13a 3.13 3.23 49.78 3.73
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) 57.28a 70.71 48.08 26.07 29.39
ดุลบัญชีเดินสะพัด (% GDP) 4.38a 5.79 4.26 2.34 2.90
Population 50.44a 50.22 50.00 3.41 49.41
หมายเหตุ
  a = Actual , b = EIU estimates , c = EIU forecasts
ความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศต่างๆ (ที่มา Global Trade Atlas)
1. ประเทศคู่ค้า (มูลค่า USD)
ประเทศที่ส่งออก
ลำดับ ประเทศ20152014201320122011
World526,756,503,366572,664,607,063559,632,433,795547,869,792,141555,405,103,261
1 China137,123,933,893145,287,701,213145,869,498,273134,322,564,069134,204,925,625
2 United States69,832,102,80170,284,871,83462,052,487,60458,524,558,55256,203,000,641
3 Hong Kong30,418,178,48727,256,402,12527,756,308,32532,606,188,75630,974,663,334
4 Vietnam27,770,750,37722,351,690,43121,087,581,63015,945,975,40613,550,652,941
5 Japan25,576,507,27032,183,787,73434,662,290,11438,796,056,94139,712,547,623
17 Thailand6,361,610,0677,599,141,8848,071,655,8978,221,082,4968,467,909,600
ประเทศที่นำเข้า
ลำดับ ประเทศ20152014201320122011
2 Japan45,853,834,00153,768,312,50860,029,354,62164,363,079,73968,301,924,599
3 United States44,024,430,49545,283,253,95841,511,915,53643,340,961,53844,567,236,766
4 Germany20,956,544,41321,298,750,36019,335,968,35817,645,373,68616,959,273,120
5 Saudi Arabia19,561,486,51236,694,535,69037,665,213,74739,707,050,85636,975,721,148
20 Thailand4,854,349,8925,344,775,7315,231,003,4755,353,244,7115,411,425,889
2. มูลค่าสินค้าที่ส่งออก/นำเข้า USD
สินค้าที่ส่งออก
ลำดับ HS Codeรายละเอียด20152014201320122011
Totalรวมสินค้าทุกประเภท526,756,503,366572,664,607,063559,632,433,795547,869,792,141555,405,103,261
1 85เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอดเสียง เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพและเสียงทางโทรทัศน์ รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดังกล่าว138,349,012,858138,212,607,675135,497,123,313119,084,385,606118,565,472,921
2 87ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานดังกล่าว69,023,582,53273,345,213,84972,771,812,97370,074,094,36167,116,805,370
3 84เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว62,125,047,93163,040,039,02559,318,362,67558,979,883,07659,782,074,831
4 89เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ38,420,038,72338,338,234,41935,869,753,60137,828,428,93654,069,145,106
5 27เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่และผลิตำณฑ์ที่ได้จากการกลั่นสิ่งดังกล่าว สารบิทูมินัส ไขที่ได้จากแร่33,123,851,93352,384,179,97154,112,787,28457,492,603,16453,088,771,725
สินค้าที่นำเข้า
ลำดับ HS Codeรายละเอียด20152014201320122011
Totalรวมสินค้าทุกประเภท436,498,972,625525,514,505,732515,585,515,039519,584,472,675524,374,949,075
1 27เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่และผลิตำณฑ์ที่ได้จากการกลั่นสิ่งดังกล่าว สารบิทูมินัส ไขที่ได้จากแร่103,402,050,331175,612,106,834180,432,792,949186,191,050,261173,664,762,750
2 85เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอดเสียง เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพและเสียงทางโทรทัศน์ รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดังกล่าว77,762,003,52875,080,054,43872,273,717,16266,864,997,14969,734,706,117
3 84เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว46,455,187,98548,809,143,76047,449,513,84046,424,171,33549,291,927,971
4 90อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ การถ่ายรูป การถ่ายทำภาพยนตร์ การวัด การตรวจสอบ การวัดความเที่ยง การแพทย์หรือศัลยกรรม รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว18,130,369,46117,869,305,26817,235,283,42518,608,272,35517,045,154,904
5 72เหล็กและเหล็กกล้า15,404,270,39821,956,436,42920,369,660,26423,822,002,95828,448,005,714
6 87ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานดังกล่าว15,018,524,52813,314,544,15910,484,486,9839,347,245,0599,155,194,494
การค้ากับประเทศไทย (ที่มา Global Trade Atlas)
1. สินค้าที่ส่งออกและนำเข้ากับประเทศไทย (มูลค่า USD)
ส่งออก(มูลค่า)
ลำดับ HS Codeรายละเอียด20152014201320122011
Totalรวมสินค้าทุกประเภท7,599,141,8848,071,655,8978,221,082,4968,467,909,6006,459,776,005
1 72เหล็กและเหล็กกล้า1,456,873,3871,479,245,5051,652,603,3581,617,283,3661,087,089,067
2 85เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอดเสียง เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพและเสียงทางโทรทัศน์ รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดังกล่าว993,609,867985,237,950990,216,3171,073,394,108964,630,775
3 84เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว1,163,406,5451,098,024,4261,149,989,187917,669,129938,095,917
4 39พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก551,712,035574,897,279545,080,884466,775,901428,638,109
5 29เคมีภัณฑ์อินทรีย์362,717,507450,251,347416,118,121361,177,930360,333,027
7 87ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานดังกล่าว199,105,251367,811,424514,263,509382,027,915242,061,806
นำเข้า(มูลค่า)
ลำดับ HS Codeรายละเอียด20152014201320122011
Totalรวมสินค้าทุกประเภท5,344,775,7315,231,003,4755,353,244,7115,411,425,8894,168,785,701
1 85เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอดเสียง เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพและเสียงทางโทรทัศน์ รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดังกล่าว1,224,724,1321,143,978,5331,060,748,7491,291,057,1061,294,199,271
2 84เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว588,688,926488,528,748520,709,039451,900,945470,124,270
3 40ยางและของทำด้วยยาง484,039,000593,460,668715,528,4731,007,020,022604,473,705
4 39พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก264,743,682230,085,552215,137,150199,991,659120,212,769
5 17น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล (ชูการ์คอนเฟกชันเนอรี)233,514,505323,748,420353,987,334403,632,350107,178,466
15 87ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานดังกล่าว60,693,04247,334,05142,142,40833,737,41233,325,207
2. ดุลการค้ากับประเทศไทย (มูลค่า USD)
 20152014201320122011
มูลค่าการค้ารวม11,215,959,95912,943,917,61513,302,659,37213,574,327,20713,879,335,489
มูลค่าการส่งออกของไทย6,361,610,0677,599,141,8848,071,655,8978,221,082,4968,467,909,600
มูลค่าการนำเข้าของไทย4,854,349,8925,344,775,7315,231,003,4755,353,244,7115,411,425,889
ดุลการค้าระหว่างประเทศ1,507,260,1752,254,366,1532,840,652,4222,867,837,7853,056,483,711