SOUTH KOREA สาธารณรัฐเกาหลีใต้
ภาพรวมของประเทศ ข้อมูลอุตสาหกรรมยานยนต์สถิติยานยนต์ในประเทศบทวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน
เมืองหลวง ระบบการปกครอง
ภูมิศาสตร์
ประชากร
สกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยน
เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ (ที่มา : International Monetary Fund)
ตัวชี้วัด 20142013201220112010
GDP (at PPP) (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) 1,754.97a 1,666.76 1,597.62 1,538.73 1,455.50
GDP ต่อประชากร (at PPP) (ดอลลาร์สหรัฐ) 34,795.42a 33,189.06 31,949.86 30,911.16 29,457.52
GDP (%)
      -ภาคเกษตรกรรม 0.00 2.30 2.50 2.50 2.50
      -ภาคอุตสหกรรม 0.00 38.60 38.10 38.40 38.30
      -ภาคการบริการ 0.00 59.10 59.50 59.10 59.30
มูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการ
(ณ ราคาตลาดปัจจุบัน) (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
7.47a 4.27 4.18 9.13 14.68
มูลค่าการนำเข้าสินค้าและบริการ
(ณ ราคาตลาดปัจจุบัน) (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
6.11a 3.50 2.50 6.08 17.25
อัตราการว่างงาน (%) 3.13a 3.13 3.23 49.78 3.73
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) 57.28a 70.71 48.08 26.07 29.39
ดุลบัญชีเดินสะพัด (% GDP) 4.38a 5.79 4.26 2.34 2.90
Population 50.44a 50.22 50.00 3.41 49.41
หมายเหตุ
  a = Actual , b = EIU estimates , c = EIU forecasts
ความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศต่างๆ (ที่มา Global Trade Atlas)
1. ประเทศคู่ค้า (มูลค่า USD)
ประเทศที่ส่งออก
ลำดับ ประเทศ20162015201420132012
World495,426526,757572,665559,632547,870
1 China124,433137,124145,288145,869134,323
2 United States66,46269,83270,28562,05258,525
3 Hong Kong32,78230,41827,25627,75632,606
4 Vietnam32,63027,77122,35221,08815,946
5 Japan24,35525,57732,18434,66238,796
15 Thailand6,4826,3627,5998,0728,221
ประเทศที่นำเข้า
ลำดับ ประเทศ20162015201420132012
World406,193436,499525,515515,586519,584
1 China86,98090,25090,08283,05380,785
2 Japan47,46745,85453,76860,02964,363
3 United States43,21644,02445,28341,51243,341
4 Germany18,91720,95721,29919,33617,645
5 Taiwan16,40316,65415,69014,63314,012
21 Thailand4,5634,8545,3455,2315,353
2. มูลค่าสินค้าที่ส่งออก/นำเข้า USD
สินค้าที่ส่งออก
ลำดับ HS Codeรายละเอียด20162015201420132012
Totalรวมสินค้าทุกประเภท495,426526,757572,665559,632547,870
1 85เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอดเสียง เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพและเสียงทางโทรทัศน์ รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดังกล่าว134,287138,349138,213135,497119,084
2 87ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานดังกล่าว62,65169,02473,34572,77270,074
3 84เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว58,22962,12563,04059,31858,980
4 89เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ33,14438,42038,33835,87037,828
5 90อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ การถ่ายรูป การถ่ายทำภาพยนตร์ การวัด การตรวจสอบ การวัดความเที่ยง การแพทย์หรือศัลยกรรม รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว27,64432,52035,90135,94337,612
สินค้าที่นำเข้า
ลำดับ HS Codeรายละเอียด20162015201420132012
Totalรวมสินค้าทุกประเภท406,193436,499525,515515,586519,584
1 27เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่และผลิตำณฑ์ที่ได้จากการกลั่นสิ่งดังกล่าว สารบิทูมินัส ไขที่ได้จากแร่81,758103,402175,612180,433186,191
2 85เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอดเสียง เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพและเสียงทางโทรทัศน์ รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดังกล่าว75,16677,76275,08072,27466,865
3 84เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว46,03946,45548,80947,45046,424
4 90อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ การถ่ายรูป การถ่ายทำภาพยนตร์ การวัด การตรวจสอบ การวัดความเที่ยง การแพทย์หรือศัลยกรรม รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว17,47418,13017,86917,23518,608
5 87ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานดังกล่าว15,23715,01913,31510,4849,347
การค้ากับประเทศไทย (ที่มา Global Trade Atlas)
1. สินค้าที่ส่งออกและนำเข้ากับประเทศไทย (มูลค่า USD)
ส่งออก(มูลค่า)
ลำดับ HS Codeรายละเอียด20162015201420132012
Totalรวมสินค้าทุกประเภท6,3627,5998,0728,2218,459
1 72เหล็กและเหล็กกล้า1,2191,4571,4791,6531,617
2 85เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอดเสียง เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพและเสียงทางโทรทัศน์ รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดังกล่าว9789949859901,065
3 84เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว9041,1631,0981,150918
4 39พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก514552566537461
5 76อลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม165163177155159
9 87ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานดังกล่าว187199368514382
นำเข้า(มูลค่า)
ลำดับ HS Codeรายละเอียด20162015201420132012
Totalรวมสินค้าทุกประเภท4,8545,3455,2315,3535,413
1 85เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอดเสียง เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพและเสียงทางโทรทัศน์ รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดังกล่าว1,1881,2251,1441,0611,292
2 84เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว622589489521452
3 40ยางและของทำด้วยยาง3494845937161,007
4 39พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก271265230215200
12 87ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานดังกล่าว7361474234
2. ดุลการค้ากับประเทศไทย (มูลค่า USD)
 20162015201420132012
มูลค่าการค้ารวม11,04511,21612,94413,30313,574
มูลค่าการส่งออกของไทย6,4826,3627,5998,0728,221
มูลค่าการนำเข้าของไทย4,5634,8545,3455,2315,353
ดุลการค้าระหว่างประเทศ1,9191,5072,2542,8412,868